Publicacions

Les nostres publicacions

L'equip d'Elna Advocades realitza publicacions acadèmiques i divulgatives sobre els temes que treballem, com són el dret de família i la violència vers les dones. Algunes publicacions acadèmiques de Gemma Nicolás Lazo es poden consultar aquí. Les publicacions més recents estan ressenyades en aquesta pàgina.

Racisme, feminisme i opressions

Marisa Fernández
La Directa, 7/7/2020

Abusos, maltractaments, paternitat i justícia

Marisa Fernández
La Directa, 15/10/2019

Acabar amb l'escola de les "manades"

Marisa Fernández
La Directa, 9/7/2019

Reprenent el crim de la Guàrdia Urbana

Marisa Fernández
Ara.cat, 18/6/2019

Feminisme low cost

Marisa Fernández
La Directa, 9/4/2019

El masclisme i el mal

Marisa Fernández
La Directa, 8/1/2019

Normalitzant el fanatisme

Marisa Fernández
Ara.cat, 4/1/2019

Obediències, desobediències i absències

Marisa Fernández
La Directa, 2/10/2018

Assetjament sexual, assestjament per raó de sexe i assetjament psicològic o mobbing

Elna Advocades per a l'Ajuntament de Barcelona
Manual informatiu per a l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona 2018

Manual divulgatiu per a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic o mobbing, que inclou definició de conceptes, marc legal i opcions legals de defensa dels drets. Es distribueix en paper als Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de l'Ajuntament de Barcelona.


Juntes som més fortes

Marisa Fernández
Ara.cat, 26/7/2018

Por imperativo ético

Marisa Fernández
elDiario.es, 26/6/2018

Del feminisme negre a les Kellys

Marisa Fernández
La Directa, 7/6/2018

Algunas reflexiones tras la tormenta mediática y social de la Sentencia del caso conocido como "La Manada"

Gemma Nicolás Lazo
Blog Revista Catalana de Dret Públic, 30 de maig de 2018

L'article comenta l'opinió de l'autora respecte de l'impacte que ha tingut la coneguda sentència, tant sobre la visibilització del funcionament androcèntric de la justícia com respecte de la necessària modificació del Codi Penal en relació als delictes contra la llibertat sexual.


"La manada" es el sistema

Marisa Fernández
elDiario.es, 28/4/2018

Análisis de jurisprudencia del TSJ sobre la guarda conjunta en supuestos de violencia de género en Cataluña

Gemma Nicolás Lazo
Actualidad Civil núm. 2, febrer 2018

El Codi Civil de Catalunya estableix que en cas de divorci o separació les responsabilitats respecte dels fills i filles hauran d'exercir-se de manera compartida. D'aquesta manera, s'estableix la guarda conjunta, la custòdia compartida, com a preferent a Catalunya encara que no automàtica. El Codi també prohibeix atorgar la custòdia, sigui exclusiva o compartida, a qui hagi estat condemnat per violència de gènere o quan existeixin indicis fonamentats que ha comès actes de violència de gènere dels quals els fills puguin ser víctimes directes o indirectes. Nombrosos interrogants sorgeixen. Alguns d'ells han estat interpretats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i són comentats en aquest article.


La protecció dels i les infants en contextos de violència masclista a Catalunya: el marc jurídic de protecció i els instruments del dret de família

Gemma Nicolás Lazo
Desenvolupa, La Revista de l'atenció precoç, febrer 2018.

La reforma del marc legal estatal de protecció a la infància i a l'adolescència de 2015 així com la creixent preocupació per la protecció de fills i filles de dones en contextos de violència masclista a la parella, ens convida a revisar el marc legal vigent, tant a nivell internacional, com estatal i com autonòmic, on s'estableixen les mesures per garantir la protecció dels i les infants en l'àmbit de dret de família. Així mateix, comentem l'actual pràctica judicial respecte de la guarda, la relació i les comunicacions dels fills i filles amb el pare, i la supervisió professional de les visites.


Por qué las mujeres no denuncian

Marisa Fernández
elDiario.es, 13/4/2017

Veintiuna mujeres muertas, ¿fallos del sistema?

Marisa Fernández
elDiario.es, 2/3/2017

Diagnosi de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista

Encarna Bodelón (Dir.) i Gemma Nicolás Lazo (Coord.)
Diagnosi encarregada per l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016.

Resultat del diagnòstic de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista (VM), encàrrec de l'Institut Català de les Dones al Grup de recerca Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Departament d'Interior, el Departament de Justícia i la Secretaria de Família.

La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, configura la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. L'objectiu general de la diagnosi és l'anàlisi del funcionament de la Xarxa d'Intervenció Integral contra la Violència Masclista a Catalunya. A nivell específic, els seus objectius van ser: avaluar el nivell de coordinació i treball en xarxa segons les diferències territorials i analitzar els circuits i els protocols; detectar si els circuits de coordinació reals dels recursos de la Xarxa són els descrits per la Llei 5/2008 i el Protocol Marc; avaluar la intervenció que es fa amb les dones, adolescents i nens en situació de violència masclista o en risc de patir-la, molt especialment la que fa referència a la consecució d'un habitatge, la inserció laboral i els acolliments d'urgències; identificar les especialitzacions dels i de les professionals que intervenen a la Xarxa, la seva formació respecte l'abordatge de la violència masclista, l'esgotament professional que poden sofrir i les estratègies desenvolupades per poder prevenir-ho i detectar les fortaleses i debilitats del funcionament de la Xarxa.