Assetjament sexual

Acompanyament jurídic durant tot el procés

Ens personem com a acusació particular en temes d'agressions sexuals a infants i adults i en temes d'assetjament sexual. La nostra intervenció pot iniciar-se abans o després de la interposició de la denúncia i seguir durant tot el procediment penal. També treballem a la jurisdicció de menors. Oferim acompanyament jurídic i en relació als recursos durant tot el procés.

Si estàs patint assetjament sexual a la feina o al centre d'estudis o similar, contacta amb nosaltres que t'assessorarem de forma integral tenint en compte totes les vies legals al teu abast.

En concret, estudiarem de forma personalitzada les opcions de recórrer a la jurisdicció laboral i d'interposar o no la denúncia penal.

Sempre respectarem les teves decisions i buscarem la millor solució per a tu, sigui la de mantenir la feina o sortir d'ella.

Truca'ns o escriu-nos

L'assetjament sexual és “qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest” (Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista del Parlament de Catalunya).

L'assetjament sexual també està tipificat com a delicte a l'art. 184 del Codi penal per a supòsits de major gravetat. És delicte “sol·licitar favors de naturalesa sexual, per a si mateix o per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis, i amb aquest comportament provoqui a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant”.

Existeixen delictes d'assetjament més greus si l'assetjador fa servir la seva situació de superioritat jeràrquica, si l'assetjament sexual s'ha realitzat amb l'amenaça de causar-ne un perjudici, o per condicions d'especial vulnerabilitat de la víctima (edat, malaltia o situació).

A part de la via penal, existeixen també opcions a la via laboral, si l'assetjament es produeix a l'àmbit de la feina, que són les següents:

  • Activar el Protocol i riscos laborals (mecanismes interns).
  • Iniciar un procediment específic als jutjats del social de tutela dels drets fonamentals contra l'empresari i/o contra qualsevol company/a que hagi realitzat l'assetjament, per paralitzar la conducta assetjadora, declarar nuls els efectes derivats de l'assetjament, garantir protecció davant d'actes de represàlia i reparar el dany que t'han causat.
  • Sol·licitar a l'autoritat judicial l'extinció del contracte de treball amb dret a indemnització. En aquest tipus de procediments, el/la jutge/essa haurà de valorar si hi ha hagut incompliment greu de l'empresari. Si és així, declararà l'extinció del contracte de treball i ordenarà a l'empresari que t'indemnitzi amb una quantia equivalent a la de l'acomiadament improcedent.
  • Denunciar la situació d'assetjament de l'empresa a la Inspecció de Treball per a que sancioni l'empresari per falta greu o molt greu. Aquesta via és especialment útil quan no hi ha protocol a la teva empresa.
Puja