Reclamació civil de la pensió d'aliments

Especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys

Som especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys. També tramitem reclamacions de pensions d'aliments, demandes de filiació, tutela, incapacitats, adopcions, controvèrsies de la potestat parental, acords prematrimonials, així com qualsevol altra demanda vinculada amb el dret de família.

Demana una visita amb nosaltres i t'assessorem amb transparència sobre la idoneïtat de la reclamació de la pensió d'aliments i de les despeses extraordinàries si l'altre progenitor no les paga o les paga insuficientment o tard.

Cal tenir clar el contingut de la sentència de divorci, de separació o de modificació de mesures on es va establir la pensió d'aliments i fer els càlculs, si s'escau, de l'IPC.

Podem tramitar la reclamació de la pensió d'aliments i de les despeses extraordinàries tant per via judicial com extrajudicialment (intentant arribar a un acord amb l'altra part).

Et recomanem que realitzis la reclamació de la pensió d'aliments ja que són diners per als teus fills i filles i per a llur benestar.

Truca'ns o escriu-nos

D'acord amb el Codi Civil Català (art. 237-1), s'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, l'habitatge, el vestit i l'assistència mèdica de la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, un cop assolida la majoria d'edat, si no l'ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment adequat. El dret als aliments és irrenunciable, intransmissible i inembargable.

Els progenitors han d'establir al conveni regulador els aliments que han de prestar a llurs fills i filles, tant respecte de necessitats ordinàries com extraordinàries, indicant la periodicitat, la modalitat de pagament, els criteris d'actualització i les garanties. Si no arriben a acord, serà l'autoritat judicial qui establirà com han de ser atesos els aliments entre les parts.

L'obligació de la pensió d'aliments és una obligació pecuniària, i, per tant, s'ha de complir entregant una suma de diners. La quantia que s'haurà d'entregar haurà d'estar estipulada al conveni regulador i/o a la sentència, que s'haurà de determinar en proporció a les necessitats dels fills i filles i als mitjans econòmics i a les possibilitats de la persona obligada a prestar-los.

Aquesta obligació d'aliments s'haurà de complir per mensualitats avançades per tal de poder fer efectiva l'adquisició dels aliments necessaris als fills i filles.

En cas d'impagament de la pensió (encara que sigui només d'un únic mes), el progenitor que té la guarda i custòdia dels fills i filles pot presentar reclamació judicial contra el progenitor obligat a fer front al pagament de la pensió. L'autoritat judicial, tenint en compte les circumstàncies, pot adoptar les mesures necessàries per assegurar el compliment de l'obligació de prestar aliments, si la persona obligada ha deixat de fer efectiu puntualment més d'un pagament.

Les despeses extraordinàries són aquelles despeses necessàries per als fills i filles que no es troben dins de la pensió d'aliments, com les despeses mèdiques que no cobreix la sanitat pública o d'altres que es poden establir al conveni regulador de la separació o divorci. Ambdós progenitors tenen l'obligació del pagament d'aquestes despeses en parts iguals o en percentatges diferents, segons s'estableixi, i si no s'abonen, també es poden reclamar.

Si l'incompliment del pagament de la pensió d'aliments és greu i reiterat, també pots denunciar penalment. Informa't-en sobre la idoneïtat de la via civil o la penal abans d'interposar la denúncia.

Puja