Filiació de mutu acord o contenciosa i adopcions d'infants o adults

Especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys

Som especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys. També tramitem reclamacions de pensions d'aliments, demandes de filiació, tutela, incapacitats, adopcions, controvèrsies de la potestat parental, acords prematrimonials, així com qualsevol altra demanda vinculada amb el dret de família.

Contacta amb nosaltres si vols sol·licitar la filiació del teu fill o filla al seu pare o mare biològic, o si vols adoptar el fill o filla de la teva parella actual, sigui menor d'edat o adult.

T'informarem amb transparència del procediment a seguir i rebràs una atenció personalitzada en tot moment.

El nostre objectiu és que et sentis acompanyat o acompanyada en tot el procediment.

Truca'ns o escriu-nos

La filiació dels fills i filles pot ser per naturalesa, és a dir, biològica; o per adopció (art. 235.1 CCCat). La filiació determina la potestat parental, els cognoms, els aliments i els drets successoris i comporta l'assumpció de responsabilitats parentals envers els fills menors i els altres efectes establerts per les lleis.

La filiació per naturalesa, amb relació a la mare, resulta del naixement; amb relació al pare i la mare es pot establir pel reconeixement, pel consentiment a la fecundació assistida de la dona, per l'expedient registral o per sentència; i únicament amb relació al pare, pel matrimoni amb la mare.

El pare, la mare i els fills poden exercir l'acció de reclamació de la filiació de l'altre progenitor biològic durant tota la vida. Així mateix, també poden impugnar la filiació que es va establir en el seu moment i que no és correcta.

Les accionis de filiació tenen la finalitat d'obtenir la declaració judicial d'una filiació no determinada o d'una filiació diferent de la prèviament determinada que consta al Registre Civil. La filiació pot ser matrimonial o no matrimonial.

El procediment suposa el dret a l'establiment de la veritat biològica, admetent-se a tal fi la lliure recerca de la paternitat i la maternitat, amb la pràctica de tota classe de proves, incloses les biològiques (art. 767 Llei d'Enjudiciament Civil). Es poden promoure proves d'ofici i, com a control previ de viabilitat de l'acció, s'exigeix un principi de prova dels fets en què es basa la demanda.

Aquesta acció té un caràcter indisponible, no cabent ni la renúncia, ni l'aplanament. Fins i tot el desistiment exigeix conformitat del Ministeri Fiscal. La sentència es comunica al Registre civil.

La filiació per adopció s'ha de constituir per mitjà d'una resolució judicial motivada. Per poder adoptar tothom ha de complir els requisits següents:

  1. Tenir plena capacitat d'obrar.
  2. Ésser major de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de l'adopció del fill del cònjuge o de la parella estable o de parents orfes, i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.

Es poden adoptar els menors d'edat desemparats que estan en situació d'acolliment preadoptiu. També es poden adoptar els fills del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en parella estable. En aquests casos, l'adopció requereix que la filiació no estigui determinada legalment respecte a l'altre progenitor o que aquest hagi mort, estigui privat de la potestat, estigui sotmès a una causa de privació de la potestat o hi hagi donat l'assentiment. També es poden adoptar els orfes que són parents de l'adoptant fins al quart grau de consanguinitat o afinitat, i les persones tutelades per qui vol adoptar, un cop aprovat el compte final de la tutela.

Només es pot adoptar una persona major d'edat o una persona emancipada si ha conviscut ininterrompudament amb l'adoptant des d'abans d'haver complert catorze anys, o bé si ha estat en situació d'acolliment preadoptiu almenys durant els sis mesos immediatament anteriors a l'assoliment de la majoria d'edat o a l'emancipació i hi ha continuat convivint sense interrupció.

Els adoptants i l'adoptat, si ha complert dotze anys, han de donar el consentiment a l'adopció davant l'autoritat judicial.

Puja